Stredné odborné učilište poľnohospodárske Čaklov

PONUKA

 

 

 

            Riaditeľ SOU poľnohospodárskeho v Čaklove ponúka žiakom deviatych ročníkov možnosť štúdia v nasledujúcom školskom roku 2005/2006 v novom študijnom odbore s maturitou“ Koordinátor sociálnej pomoci v prostredí  etnickej minority “

            Daný odbor je určený prevažne pre rómskych žiakov, ale vzhľadom na náročnosť štúdia s primeranými vedomosťami a schopnosťami získanými na ZŠ.

            Keďže ide o študijný odbor pre celé Slovensko, žiaci budú ubytovaní a stravovaní na internáte, škola sa bude snažiť získať prostriedky na financovanie ubytovania a stravovania prostredníctvom štátu.

 

            Predbežné informácie o študijnom odbore pripájam v prílohe.

 

Prihlášky môžete zasielať a ďalšie informácie získavať na adrese:

 

SOU poľnohospodárske

094 35 Čaklov 496

tel: 057 4496431

e-mail: soupcaklov@stonline.sk

 

 

 

Čaklov 13.01.2005

                                                                                              Mgr. Stanislav Kráľ

                                                                                                  riaditeľ školy

 

 

  

CHARAKTERISTIKA

 

 

Študijný odbor:            . . .  “ Koordinátor sociálnej pomoci v prostredí  etnickej minority “

 

Forma a typ štúdia:             denné štúdium pre absolventov základnej školy

 

(experimentálny študijný odbor)

 

1.  Základné údaje 

Dĺžka vzdelávania a prípravy:                               4 roky

Odbor je určený pre:                                           chlapcov a dievčatá

Podmienky na prijatie do odboru:                         úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, úspešné vykonanie prijímacej skúšky, zdravotná spôsobilosť uchádzača

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:            maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:                           maturitné vysvedčenie

Poskytnutý stupeň vzdelania:                                úplné stredné odborné vzdelanie

Pracovné uplatnenie absolventa:                           v oblasti samosprávy, v obciach, kde je značne zastúpená konkrétna etnická minorita

Nadväzná odborná príprava:                                štúdium na VŠ a univerzitách v humanitne orientovaných študijných odboroch

 

2.  Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy

Absolvent študijného odboru“ Koordinátor sociálnej pomoci v prostredí  etnickej minority “ má dobré vedomosti zo slovenského aj rómskeho jazyka a literatúry, potrebnú slovnú zásobu, vyjadrovacie schopnosti v ústnom a písomnom prejave. Pozná vybrané diela slovenskej a svetovej literatúry, dejiny slovenského a rómskeho národa a významné obdobia svetových dejín. Získal základné vedomosti, slovnú zásobu, vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom prejave z cudzieho jazyka, má znalosti základov stredoškolskej matematiky a ostatných prírodovedných predmetov. Ovláda zásady spoločenského správania a spoločenského protokolu.

Študijný odbor “ Koordinátor sociálnej pomoci v prostredí  etnickej minority “je široko koncipovaným odborom. Absolvent študijného odboru ovláda odbornú terminológiu, pozná funkcie sociálnej politiky, jej princípy a nástroje. Vie sa orientovať v právnom poriadku štátu a v základných právnych normách. Pozná organizácie verejnej správy a ich orgány, chápe ekonomiku a jej vplyv na sociálny systém. Dokáže sa orientovať v základoch pedagogiky a psychológie a využíva obsluhu počítača a inú techniku v administratívnej činnosti.

Absolvent  tohto  odboru je  kvalifikovaný  pracovník,  schopný odborne vykonávať činnosti súvisiace so sociálnou prácou. Ovláda metódy sociálnej práce, ktoré dokáže uplatniť v konkrétnej činnosti s jednotlivcom, skupinou a komunitou. Dokáže na základe získaných poznatkov pomôcť aj príslušníkom etnickej minority pri riešení ich problémov, ako aj orgánom verejnej správy.

 

Zdravotné požiadavky

Do študijného odboru môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom, ktorý posúdil a písomne potvrdil odborný lekár. Nesmú trpieť srdcovými chorobami, záchvatovými stavmi, nervovými chorobami a psychickými poruchami. Nesmú trpieť chybami sluchu a vážnymi chybami zraku.

 

Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana, ochrana životného prostredia a hygieny práce sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania. Vo výchovno-vzdelávacom procese musí výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vychádzať z platných právnych predpisov. Priestory na vyučovanie musia vyhovovať bezpečnostným, hygienickým a protipožiarnym požiadavkám. Žiaci musia byť poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.


NÁVRH

 

 

PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Študijný odbor:            . . . “ Koordinátor sociálnej pomoci v prostredí  etnickej minority “

 

Forma a typ štúdia:             denné štúdium pre absolventov základnej školy

 

(experimentálny študijný odbor)

 

Celková charakteristika absolventa

Absolvent študijného odboru . “ Koordinátor sociálnej pomoci v prostredí  etnickej minority “ . získal úplné stredné odborné vzdelanie a je pripravený na výkon odborných činností zameraných na konkrétnu prácu s rómskou, alebo inou národnostnou komunitou v regióne. Jeho úlohou je pomáhať príslušníkom etnických minorít pri riešení ich sociálnych problémov, pri komunikácii s úradmi, štátnymi a neštátnymi subjektami, ktorí pracujú v sociálnej oblasti, resp. v oblasti národnostných menšín (kultúrne, vzdelávacie, náboženské a pod.). Je pripravený napomáhať konsenzu medzi požiadavkami majoritnej spoločnosti a reálnou situáciou komunít. Absolvent je zároveň schopný aktívne sa uplatniť ako produktívny člen spoločnosti, ktorý je ochotný uplatňovať vo svojom osobnom živote i v práci princípy demokracie, humanizmu, tolerancie, dodržiavať a obhajovať ľudské práva. Má predpoklady pre ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností.

Uplatnenie absolventa sa predpokladá najmä v oblasti samosprávy, v obciach, kde je značne zastúpená konkrétne minorita. Náplňou jeho pracovných činnosť je podieľať sa pri:

        zabezpečení nevyhnutnej starostlivosti o členov komunít, s cieľom zachovať a podporiť čo najdlhšie ich sebestačnosť a sebaúctu s využitím schopností osôb, medziľudských vzťahov a zdrojov poskytovaných spoločnosťou,

        analýze situácie klienta a predkladaní alternatívnych spôsobov jej riešenia, zabezpečovaní styku klienta s inštitúciami a úradmi,

        pri komunikácii orgánov štátnej správy, samosprávy, príp. polície, zdravotníkov, vzdelávacích inštitúcií s členmi komunity,

        vedení záznamov o prípade, alebo vypracúvaní podkladov správ pre sociálne zariadenia, súdy a iné inštitúcie,

        prevencii sociálno-patologických javov alebo pri resocializácii pomocou organizovania a dohľadu nad sociálnymi, rekreačnými a vzdelávacími činnosťami v obecných strediskách a pod.,

        spolupráci s odborníkmi rôznych profesií, pracovníkmi sociálnych zariadení, orgánmi starostlivosti o deti, prípadne o starých občanov, organizáciami pre postihnutých,

        vykonávaní sociálnych služieb v orgánoch miestnej štátnej správy a samosprávy, úradoch práce, krízových centrách rodiny, sociálnych poradenských inštitúciách a v neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne služby,

        identifikovaní, korigovaní a riešení sociálnych problémov, ktoré sú v komunite,

        sprostredkovaní a koordinovaní spolupráce všetkých zainteresovaných subjektov,

        vykonávaní činností v oblasti prevencie vzniku a recidívy sociálnych problémov,

        podnecovaní efektívnych zmien v oblasti sociálnej politiky na úrovni inštitucionálnej, lokálnej, regionálnej a celoštátnej,

        podporovaní potenciálu klienta pri preberaní zodpovednosti za  seba a svoje okolie.

Absolvent študijného odboru . “ Koordinátor sociálnej pomoci v prostredí  etnickej minority “je pripravený na vstup do praxe, alebo môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole v odboroch predovšetkým humanitného zamerania.

 

Absolvent študijného odboru spĺňa tieto požiadavky

 

2.1        Požiadavky na absolventa v oblasti všeobecného vzdelania

              dobrá znalosť slovenského jazyka, kultivovaný, zrozumiteľný a výrazný rečový prejav (hovorený i písaný),

              prehľad v dejinách slovenskej a svetovej literatúry (periodizácia, osobnosti, diela),

              dobrá znalosť jazyka danej minority (rómskeho jazyka),

              znalosť cudzieho jazyka na úrovni bežnej komunikácie a jeho používanie pri vykonávaní povolania,

              prehľad v slovenských a svetových dejinách,

              orientácia v problémoch etnických minorít na základe poznania ich histórie, kultúry (história a kultúra Rómov),

              chápanie princípov fungovania demokratickej spoločnosti, občianska aktivita, pozitívna hodnotová orientácia a ochota uplatňovať a brániť základné ľudské práva a slobody pre všetkých,

              znalosť zo základov stredoškolskej matematiky, chémie a geografie,

              znalosť základov informatiky a ich využitia pri výkone pracovnej činnosti.

 

2.2        Požiadavky na absolventa v oblasti odborného vzdelania

 

2.2.1        Požadované odborné vedomosti

        poznať funkcie sociálnej politiky, jej princípy, nástroje, štruktúru a formy sociálnej starostlivosti,

        orientovať sa v právnom poriadku štátu, v základných právnych normách,

        poznať organizácie verejnej správy a ich orgány, najmä orgány v danom regióne,

        chápať ekonomiku a jej vplyv na sociálny systém,

        poznať teoretické základy sociálnej práce a jej špecifiká pre jednotlivé minority,

        ovládať základy anatómie ľudského tela, zdravého životného štýlu, starostlivosti o zdravie a rodinu,

        poznať etické princípy profesie a pravidlá spoločenského správania sa, 

        poznať vlastnú osobnosť, možnosti sebaregulácie a sebavýchovy, spôsoby zvládania stresu a rizikových situácií v profesii,

        orientovať sa v teoretických základoch pedagogiky a psychológie.

 

2.2.2        Požadované odborné zručnosti

        uplatňovať právne vedomosti v oblasti sociálnej pomoci členom komunity a pri posilňovaní právneho vedomia občanov,

        uplatňovať ekonomické poznatky v práci i v osobnom živote,

        uplatňovať metódy sociálnej práce v konkrétnej činnosti s jednotlivcom, skupinou a komunitou,

        uplatňovať základy zdravého životného štýlu, starostlivosti o zdravie a rodinu, 

        spracovávať a viesť príslušnú úradnú dokumentáciu, pracovať s rôznymi zdrojmi informácií, využívať prostriedky kancelárskej a výpočtovej techniky,

        uplatňovať v kontakte s klientom, skupinou, komunitou etické princípy profesie a pravidlá spoločenského správania sa,

        citlivo a taktne komunikovať s ľuďmi,

        podieľať sa na sociálnom poradenstve a nadviazaní prvého kontaktu,

        uplatňovať interdisciplinárny prístup v sociálnej starostlivosti,

        uplatňovať profesionálny vzťah sociálneho pracovníka a klienta,

        správne sa orientovať v získaných  informáciách a schopnosť ich analýzy a triedenia.

 

2.2.3        Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti

        empatia a tolerancia vo vzťahu ku klientom,

        objektivita pri posudzovaní a riešení konkrétnych situácií,

        schopnosť pracovať v tíme i samostatne,

        schopnosť spolupracovať s ďalšími odborníkmi a pracovníkmi na úseku sociálnej pomoci minoritám,

        zachovávať diskrétnosť pri práci s klientom, zodpovedne narábať s informáciami


 

 

 

 

 

 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

učebný plán

 

Študijný/učebný odbor:

kód koordinátor sociálnej pomoci v prostredí etnickej minority

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

denné štúdium

pre absolventov ZŠ

 

Kategórie a názvy

vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

  Všeobecnovzdelávacie predmety

22

22

16

11

71*

slovenský jazyk a literatúra[1]  a)

3

3

3

3

12

cudzí jazyk  a), b)

3

3

3

3

12

rómsky jazyk

3

3

3

3

12

romistika 

2

2

2

-

6

občianska náuka

1

1

1

-

3

dejepis

2

2

-

-

4

etická výchova/náboženská výchova  c)

1

1

-

-

2

matematika

3

3

2

-

8

informatika  a), d)

2

2

-

-

4

telesná výchova

2

2

2

2

8

Odborné predmety

11

      11

15

16

53

psychológia

1

2

2

1

6

zdravotná výchova

2

2

1

-

5

sociálna politika

-

1

1

-

2

právna náuka

-

-

1

-

1

sociálno-právna starostlivosť

-

-

2

2

4

ekonomika

-

-

1

1

2

administratíva a korešpodencia

2

2

-

-

4

pedagogika

1

1

1

1

4

základy metód sociálnej práce

1

1

1

1

4

multikultúrne spolužitie

-

-

-

1

1

estetická výchova

2

-

-

-

2

sociálno-psychologický výcvik

2

2

2

2

8

manažment a marketing sociálnej práce

-

-

-

2

2

verejná správa

-

-

-

2

2

prax

-

-

3

3

6

 

Voliteľné predmety  i)

-

-

2

6

8

rodinná výchova

-

-

-

2

2

cvičenia z informatiky

        -

-

2

2

4

hudobná výchova

        -

-

2

2

4

výtvarná výchova

        -

-

2

2

4

sociológia

        -

-

2

2

4

cvičenia z matematiky

-

-

-

2

2

konverzácia v cudzom jazyku

        -

-

2

2

4

úvod do sveta práce

-

-

-

1

1

Rozširujúce hodiny  j)

*

*

*

*

*

Spolu

33

33

33

33

132

Nepovinné predmety  k)

4 – 6

4 - 6

4 – 6

4 – 6

16 - 24

ochrana človeka a prírody  l)

-

-

3 dni

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad využitia týždňov v období september - jún

 

 

Činnosť                                                                                        Počet týždňov v ročníku

                                                                                              1.                2.                3.                4.

vyučovanie podľa rozpisu učiva                                           33               33               33               30

odborná prax                                                                          2                 2                2                  3

kurz na ochranu človeka a prírody                                            -                  -                 1                  -

maturitná skúška                                                                      -                  -                 -                 1

lyžiarsky – výcvikový kurz                                                       1                  -                 -                  - 

časová rezerva (opakovanie učiva, exkurzie a pod.)                 4                 5                 4                 3

Spolu                                                                                  40               40               40               37             

 

Poznámky:

1.      Riaditeľ školy môže na základe odporúčania predmetovej komisie vykonať v učebnom pláne úpravy až do 10% celkového počtu týždenných vyučovacích hodín. Pri úpravách sa musia zachovať všetky povinné vyučovacie predmety.

 

2.      Obsah učiva jednotlivých vyučovacích predmetov sa môže upraviť až do 30% jeho rozsahu zaradením nových poznatkov vyplývajúcich z rozvoja vedy a techniky a z potreby prispôsobiť učivo aktuálnym potrebám odboru, trhu práce, alebo špecifickým podmienkam školy.

 

3.      Počet hodín uvedených v zátvorke udáva možnosť deliť triedu na skupiny.

 

4.      Etickú výchovu alebo náboženskú výchovu si žiak vyberá podľa vlastného rozhodnutia, resp. podľa rozhodnutia zákonného zástupcu.

 

5.      Odborná prax má formu dvojtýždňovej praxe v 1. a 2. ročníku a formu trojtýždňovej praxe v 3. a 4. ročníku. Odbornú prax je žiak povinný absolvovať v plnom rozsahu.

 

6.      Vyučovací predmet sociálno-psychologický výcvik sa v klasifikačnom období hodnotí – absolvoval (a).

 

7.      V 3. ročníku je žiak povinný zvoliť si jeden voliteľný predmet, ktorý navštevuje aj vo 4. ročníku. Vo 4. ročníku si žiak zvolí ďalšie voliteľné predmety.

 

8.      Škola môže na základe požiadaviek trhu práce a s prihliadnutím na svoje regionálne podmienky zaviesť aj ďalšie voliteľné a nepovinné predmety po predchádzajúcom schválení MŠ SR.

 

 

9.      Žiak si môže zvoliť jeden nepovinný vyučovací predmet, dva vtedy, ak jedným z nich je pohybová príprava.

 

10.  Všeobecnovzdelávacie predmety sa vyučujú podľa schválených učebných osnov:

*         slovenský jazyk a literatúra                             MŠ SR 5337/1990-20

*         cudzí jazyk                                                    MŠ SR 6174/2003-092

*         rómsky jazyk                                                 MŠ ČR 21 350/98-23/231

*         romistika                                                       MŠ ČR 21 350/98-23/231

*         dejepis                                                          MŠ SR 3-367/1995-152

*         občianska náuka                                            MŠ SR 1916/1993-31

*         etická výchova/náboženská výchova              MŠ SR 1252/96-15

*         matematika                                                    MŠ SR 3171/1995-152

*         geografia                                                       MŠ SR 1252/1996-15

*         telesná výchova                                             MŠ SR 1252/1996-15

*         informatika                                                    MŠ SR 1058/2001-4

*         chémia                                                           MŠ SR 5337/1990-20

 

11.  Odborné predmety sa vyučujú podľa schválených učebných osnov:

*         psychológia

*         zdravotná výchova

*         právo

*         sociálna politika

*         sociálna starostlivosť

*         ekonomika

*         administratíva a korešpondencia           

*         pedagogika

*         metódy sociálnej práce                                  MŠ SR 1955/2001-42

*         multikultúrne spolužitie

*         estetika

*         sociálno-psychologický výcvik                      

*         manažment a marketing sociálnej práce          MŠ SR 1955/2001-42

*         verejná správa

*         odborná prax

*          

12.  Voliteľné predmety sa vyučujú podľa schválených učebných osnov:

*         rodinná výchova

*         cvičenia z informatiky                                     MŠ SR 155/99-41

*         hudobná výchova                                           MŠ SR 286/99-41

*         výtvarná výchova                                           MŠ SR 286/99-41

*         sociológia                                                      MŠ SR 155/99-41

*         cvičenia z chémie                                           MŠ SR 155/99-41

*         cvičenia z matematiky                                    MŠ SR 3171/95-192

*         konverzácia v cudzom jazyku                         MŠ SR 155/99-41

 

13.  Nepovinné predmety sa vyučujú podľa schválených učebných osnov:

*         dopravná výchova                                          

*         pohybová príprava                                         MŠ SR 286/99-41

*         ďalší cudzí jazyk                                            MŠ SR 286/99-41

*         cvičenia z matematiky                                    MŠ SR 286/99-41

*         audio a videotechnika                                    MŠ SR 286/99-41

Prehľad využitia týždňov v období september - jún

 

 

Činnosť                                                                                      Počet týždňov v ročníku

                                                                                            1.                2.                3.                4.

vyučovanie podľa rozpisu učiva                                           33               33               33               30

odborná prax                                                                        2                 2                2                  3

kurz na ochranu človeka a prírody                                          -                  -                 1                  -

maturitná skúška                                                                    -                 -                 -                 1

lyžiarsky – výcvikový kurz                                                     1                  -                 -                  - 

časová rezerva (opakovanie učiva, exkurzie a pod.)               4                 5                 3                 3

Spolu                                                                                  40               40               40               37